Quý Nhà Hảo Tâm đóng góp vui lòng chuyển khoản tới tài khoản:
Ngân hàng : TPBank
Số Tài khoản : 04165216801
Chủ Tài khoản : CHAU VAN KIET
Nội dung chuyển khoản : Họ và tên + Ủng hỗ quỹ người vô gia cư
Ngân hàng : MB BANK
Số Tài khoản : 2019
Chủ Tài khoản : CHAU VAN KIET
Nội dung chuyển khoản : Họ và tên + Ủng hỗ quỹ người vô gia cư