BAN ĐIỀU HÀNH CLB


Luôn cống hiến hết mình

Alternative Text
Châu Văn Kiệt
Trưởng CLB

Alternative Text
Nguyễn Vũ Văn Thái
Phó CLB

Alternative Text
Bùi Hải Dương
Thư Ký CLB

Alternative Text
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Thủ Quỹ CLB

Alternative Text
Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Ủy Viên Nhân Sự

Alternative Text
Nguyễn Trọng Quí
Ủy Viên Truyền Thông

Alternative Text
Huỳnh Thị Bảo Hân
Ủy Viên Nhân Sự

THÔNG TIN LIÊN HỆ